De Vereniging

De Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (de Vereniging JOJ) is opgericht op 4 juli 2002. De Vereniging JOJ is een beroepsvereniging voor advocaten, (kandidaat-)notarissen, bedrijfsjuristen en andere juristen die actief zijn op het terrein van het onroerend goedrecht en die de leeftijd van 35 jaar nog niet hebben bereikt.

Doelstelling

De Vereniging JOJ heeft als doel de juridische onroerend goedpraktijk in de breedste zin van het woord te bevorderen. De Vereniging organiseert daartoe jaarlijks ten minste zes juridisch-inhoudelijke seminars en/of klasjes op academisch niveau. Daarnaast organiseert zij jaarlijks een zomeruitje. Deze bijeenkomsten zijn het platform voor een formele en informele uitwisseling van kennis en kunde onder haar leden. Omdat de Vereniging ook bij studenten interesse voor het onroerend goedrecht wil wekken, staat voor hun de mogelijkheid open de seminars en/of klasjes bij te wonen.

Succesvol

De Vereniging JOJ telt circa 500 leden. Na haar oprichting is zij in korte tijd uitgegroeid tot een actieve en veelbetekenende beroepsvereniging voor juristen die zich bezighouden met onroerend goed. Op 4 juli 2017 heeft de Vereniging JOJ haar derde lustrum gevierd.

PO-punten

Voor de volledige deelname aan een seminar en/of klasje krijgen advocaten en (kandidaat-)notarissen PO-punten. Afhankelijk van de duur van een seminar en/of klasje betreft het aantal punten 1, 2 of 3 PO-punten.

De Vereniging JOJ is een erkende opleidingsinstelling bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Lidmaatschap

Advocaten, (kandidaat-)notarissen, bedrijfsjurist en andere juristen actief op het terrein van het onroerend goedrecht die de leeftijd van 35 jaar nog niet hebben bereikt kunnen lid worden van de Vereniging JOJ.

Lid worden kan eenvoudig via deze website (zie: "Lid worden"). U ontvangt dan direct per e-mail uw contributiefactuur. De contributie bedraagt voor leden EUR 90,- per verenigingsjaar. Studenten betalen EUR 25,- per verenigingsjaar. 

Het verenigingsjaar van de Vereniging JOJ loopt van 1 januari tot en met 31 december. Ongeacht het moment in het verenigingsjaar waarop u lid wordt van de Vereniging JOJ, bent u de contributie voor het hele jaar verschuldigd, tenzij u ná 1 november van een verenigingsjaar lid wordt - in welk geval de helft van de contributie verschuldigd is.

Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden tegen het einde van een verenigingsjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Indien u niet tijdig opzegt bent u alsnog de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd. E.e.a. conform het gestelde in de statuten van de Vereniging JOJ.

Het rekeningnummer (IBAN) van de Vereniging JOJ is: NL22 SNSB 0821 1384 21.

Raad van advies

Om de kwaliteit van de Vereniging JOJ extra te waarborgen is bij de oprichting de Raad van Advies ingesteld. Deze bestaat thans uit de volgende personen:

  • mr. Jaap Hoekstra, staatsraad i.b.d. bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
  • mr. Koen Roordink, advocaat bij Poelmann van den Broek advocaten te Nijmegen;
  • mr. Jacques Sluysmans, advocaat bij Van der Feltz advocaten te Den Haag;
  • mr. Annerie Ploumen, notaris bij Van Doorne te Amsterdam;
  • mr. Jodit de Bruin, advocaat bij Fort Advocaten te Amsterdam;
  • prof. mr. Steven Bartels, hoogleraar bij Radboud Universiteit Nijmegen;
  • mr. dr. Fokke-Jan Vonck, professional support lawyer bij Loyens & Loeff en universitair docent bij de Rijksuniversiteit Groningen.